Paula Juan Lima

Raül Llobera

José Viña

Sería una pena que se marchitaran las plantas

(Rearranging the Furniture)

Written by: Ivor Martinić

Directed by: Guillermo Cacace

Production Assistant: Anca Dominte

About The Play

Would Be a Shame if the Plants Died (or Rearranging the Furniture) is a drama that offers a microscopic look inside the breakdown of a romantic relationship. Martinić explores the dynamics between attraction and rejection, revealing the profound emotions they arouse: pain, loneliness, love that reignites despite everything, set in a foreign land.

Martinić constructs a genuine, recognizable world far removed from our digital addictions and information overload. It's a world where honesty and openness are painfully frank; devoid of technology. Director Guillermo Cacace ensures a subtle staging that supports the themes and emotions, aiming to depict exceptional intimacy, immersing the viewer in a profound experience, including the discomfort of witnessing such private scenes.

Award for best contemporary play at the 34th Marulićevi Dani Festival (Split, Croatia).

About Martinić and Cacace, long term collaborators.

Testimonials

De voorstelling is groots in zijn eenvoud. De acteurs nemen je mee in een emotionele rollercoaster en het sobere decor geeft ze daarvoor alle ruimte. Treurig, mooi en indrukwekkend tegelijkertijd! -- Bianca Franzen
La obra es grandioso en su simplicidad. Los actores te llevan en una montaña rusa emocional y la decoración sobria les da todo el espacio para ello. ¡Triste, hermoso e impresionante al mismo tiempo! -- Bianca Franzen
The play is grand in its simplicity as a performance. The actors take you on an emotional rollercoaster and the sober decor gives them all the room for it. Sad, beautiful, and impressive at the same time! -- Bianca Franzen
La obra es muy honesta, con texto hermoso, dramática, pero las muy acertadas interpretaciones le dan espacio al humor. Es una obra para disfrutar más de una vez! -- Claribel Castillo
Het stuk is zeer oprecht, met een prachtige tekst, dramatisch, maar de zeer treffende vertolkingen geven ruimte aan humor. Het is een stuk om meer dan eens van te genieten! -- Claribel Castillo
The play is very sincere, with beautiful text, dramatic, but the very accurate performances give room for humor. It's a play to enjoy more than once! -- Claribel Castillo
Fui una mosca intrusa en esa cama. Compartí su intimidad hasta las lágrimas. Me hicieron sentir tan parte de la historia, que yo también necesité abrazarlos. ¡No se la pierdan! -- Romina Rizzi
Ik was een indringende vlieg op dat bed. Ik deelde hun intimiteit tot aan de tranen. Ze maakten dat ik me zo'n deel van het verhaal voelde, dat ik ze ook moest omhelzen. Mis het niet! -- Romina Rizzi
I was an intrusive fly on that bed. I shared their intimacy to the point of tears. They made me feel so much a part of the story that I needed to hug them too. Don't miss it! -- Romina Rizzi
Yesterday’s performance was very beautifully played and felt really raw and authentic. You are very talented and skilled actors. Thanks for taking us along for the wonderful journey -- Shirley Blake
La actuación de ayer fue interpretada maravillosamente y se sintió muy cruda y auténtica. Son actores muy talentosos y hábiles. Gracias por llevarnos en este maravilloso viaje -- Shirley Blake
De voorstelling van gisteren was prachtig gespeeld en voelde echt rauw en authentiek. Jullie zijn zeer getalenteerde en kundige acteurs. Bedankt dat jullie ons hebben meegenomen op deze geweldige reis -- Shirley Blake
Realmente sentí en mí la historia de la obra, es honesta, íntima, emocional y fácil de conectar con ella. La magia de la actuación fue que parecía que no hubiera actuación de por medio, solo una ventana a la vida de dos personas. ¡Gran guión y aún mejor actuación! -- Nicolás Lanaro
Ik voelde echt het verhaal van het toneelstuk in mij, het is eerlijk, intiem, emotioneel en makkelijk om een connectie mee te maken. De magie van het acteren was dat het leek alsof er helemaal niet geacteerd werd, gewoon een venster op het leven van twee mensen. Geweldig script en nog betere uitvoering!
I really felt in me the story from the play, it’s honest, intimate, emotional and easy to create a connection with. The magic of the acting was that it seemed like no acting at all, just a window into two people’s life. Great script and even greater performance! -- Nicolás Lanaro
Los silencios son más importantes que los diálogos en muchas escenas de teatro, en esta pieza los silencios adquieren mayor relevancia pues coloca al espectador en una situación incómoda al percatarse que estás asomándote a una escena que de común es extraordinaria. -- Pedro Seguí
Stiltes zijn belangrijker dan dialogen in veel theaterscènes, en in dit stuk krijgen de stiltes nog meer belang omdat ze de toeschouwer in een ongemakkelijke situatie plaatsen wanneer je beseft dat je naar een scène kijkt die gewoonlijk buitengewoon is. -- Pedro Seguí
Silences are more important than dialogues in many theater scenes, and in this piece, the silences become even more significant as they place the spectator in an uncomfortable situation upon realizing that you are peering into a scene that is ordinarily extraordinary. -- Pedro Seguí
Aunque el tema puede ser muy triste y dramático, la obra lo afronta con transparencia y algo de ironía, que hacen la historia digerible y agradable, sin banalizarla. Un público pequeño y cercano, y una interacción indirecta con la audiencia nos hace a todos parte de la escena, permitiendo a los actores transmitir sus emociones clara y directamente. -- Pablo Estévez
Hoewel het thema erg triest en dramatisch kan zijn, benadert het stuk het met transparantie en enige ironie, wat het verhaal verteerbaar en plezierig maakt, zonder het te banaliseren. Een klein en intiem publiek, en een indirecte interactie met de toeschouwers maakt ons allemaal deel van de scène, waardoor de acteurs hun emoties duidelijk en direct kunnen overbrengen. -- Pablo Estévez
Although the theme can be very sad and dramatic, this work approaches it with transparency and some irony, making the play engaging and enjoyable, without trivializing it. A small, close public and indirect interaction with the audience makes us all part of the scene, allowing the actors to convey their emotions clearly and directly. -- Pablo Estévez
It was a wonderful show. So moving. Please bring it to Amsterdam. -- Tamara Richards
Fue un espectáculo maravilloso. Muy conmovedor. Por favor, tráiganlo a Ámsterdam. -- Tamara Richards
Het was een prachtige voorstelling. Zo ontroerend. Breng het alsjeblieft naar Amsterdam. -- Tamara Richards
Het was een indrukwekkende voorstelling! Ik heb van jullie stem en emoties genoten! En liedje ook! Het liedje draait nog in mijn hoofd! -- Akiko Habuka
¡Fue una presentación impresionante! ¡Disfruté de vuestra voz y emociones! ¡Y la canción también! ¡La canción todavía resuena en mi cabeza! -- Akiko Habuka
It was an impressive performance! I enjoyed your voice and emotions! And the song too! The song is still spinning in my head! -- Akiko Habuka
Het is de boodschap achter de woorden die het publiek ontroert. -- Willem Brand
Es el mensaje detrás de las palabras el que conmueve al público. -- Willem Brand
It is the message behind the words that moves the audience. -- Willem Brand

Upcoming Performances

De Bibliotheek Haarlem Centrum

April 13, 2024, 20:30 Sold out

De Bibliotheek Haarlem Centrum

May 25, 2024, 21:00 Sold out

This performance is in Spanish, with English and Dutch subtitles.

Esta función es español, con subtítulos en inglés y neerlandés.

Dit toneelstuk wordt uitgevoerd in het Spaans, met Engelse en Nederlandse ondertiteling.

De Bibliotheek Haarlem Centrum

June 15, 2024, 21:00 Sold out

De Bibliotheek Haarlem Centrum

September 7, 2024, 20:00 Tickets

This performance is in Spanish, with English and Dutch subtitles.

Esta función es español, con subtítulos en inglés y neerlandés.

Dit toneelstuk wordt uitgevoerd in het Spaans, met Engelse en Nederlandse ondertiteling.

Warehouse Studio Theather, Brussels

27-28 September 2024 Tickets soon

Past Performances

Instituto Cervantes de Frankfurt

June 4, 2023